خرید زمین مسکونی در سقز

شهرک دانشگاه زمین های کانی کبود