خرید زمین مسکونی در دیلم

پشت دامپزشکی کوچه 8 متری

کد78 زمین 154متر اجازه کار دارد شالوده دارد