خرید زمین مسکونی در حسن رود بندرانزلی

کد198 :نوع : #زمین :آدرس : #منطقه_آزاد_انزلی ، حسن رود :متراژ : 1200 متر 🇮🇷قیمت 420 میلیون تومان🇮🇷

کد196 :نوع : #زمین :آدرس : #منطقه_آزاد_انزلی ، حسن رود :متراژ : 4000 متر :دارای نسق 🇮🇷قیمت 1.200.000.000 تومان🇮🇷

کد192 :نوع : #زمین :آدرس : #منطقه_آزاد_انزلی ، حسن رود :متراژ : 750 متر :دور دیوار، با بر 43 متر 🇮🇷قیمت 340 میلیون تومان🇮🇷

کد189 :نوع : #زمین :آدرس : #منطقه_آزاد_انزلی ، حسن رود :متراژ : 6000 متر :با کاربری مسکونی دارای نسق 🇮🇷قیمت 1.620.000.000 تومان🇮🇷

کد187 :نوع : #زمین :آدرس : #منطقه_آزاد_انزلی ، حسن رود :متراژ : 4000 متر :دور دیوار و با پروانه ساخت :دارای نسق 🇮🇷قیمت 1.200.000.000 تومان🇮🇷

کد155 :نوع: #زمین :آدرس: #منطقه_آزاد_انزلی ، حسن رود :متراژ : 7870 متر :بر جاده اصلی با بر 40 متر :دارای سند مالکیت 🇮🇷قیمت 7.100.000.000 تومان🇮...

کد152 :نوع: #زمین :آدرس: #منطقه_آزاد_انزلی ، حسن رود :متراژ: 233 متر کاربری مسکونی 🇮🇷قیمت 120 میلیون تومان🇮🇷

کد 143 :نوع: #زمین :آدرس: #منطقه_آزاد_انزلی ، حسن رود :متراژ: 470 متر :دارای 22 متر بر :فاصله با جاده اصلی 50 متر، بر آسفالت 🇮🇷قیمت 260 میلیون...

کد138 :نوع: #زمین :آدرس: #منطقه_آزاد_انزلی ، حسن رود :متراژ : 800 متر : کاربری مسکونی 🇮🇷قیمت 400 میلیون تومان🇮🇷

کد131 :نوع: #زمین :آدرس: #منطقه_آزاد_انزلی ، حسن رود :متراژ : 556 متر :دارای بر 23 متری جاده اصلی :دو بر : یک بر کوچه و یک بر خیابان اصلی :دار...

کد129 :نوع: #زمین :آدرس: #منطقه_آزاد_انزلی ، حسن رود :متراژ: 1200 متر :دو بر :بر خیابان فرعی 🇮🇷قیمت 360 میلیون تومان🇮🇷

کد114 :نوع : #زمین :آدرس: #منطقه_آزاد_انزلی ، حسن رود :متراژ: 750 متر در سه قطعه 250 متری 🇮🇷قیمت 265 میلیون تومان🇮🇷

کد113 نوع : #زمین :آدرس: #منطقه_آزاد_انزلی ، حسن رود :متراژ: 2000 متر :زمین مستطیل شکل بر آسفالت 🇮🇷قیمت 900 میلیون تومان🇮🇷

کد112 :نوع : #زمین :آدرس : #منطقه_آزاد_انزلی ، حسن رود :متراژ : 300 متر 🇮🇷قیمت 150 میلیون تومان🇮🇷

کد85 :نوع : #زمین :آدرس : #منطقه_آزاد_انزلی ، حسن رود :متراژ : 2000 متر 🇮🇷قیمت 600 میلیون تومان🇮🇷