خرید زمین مسکونی در جاده دو هزار تنکابن

قبل از تقاطع دو هزار و سه هزار

#فروش_زمین 🔹 #شهسوار 🔹 جاده #دوهزار 🔹 قبل از تقاطع دو هزار و سه هزار 🔹 بر دوم خیابان 🔹 600 متر مربع 🔹 17 متر بر زمین 🔹 موقعیتی عالی جهت ساخت...