خرید زمین مسکونی در بنیاد قم

ناجا

#زمین : بنیاد، ناجا #مساحت : ۱۷۵ متر #نوع سند : ۶دانگ # موقعیت: شمالی #معاوضه : ندارد # متراژ بر: ۷ متر #قیمت: متری ۲۴ # کاربری: مسکونی-تجاری...

ناجا

زمین : بنیاد، ناجا #مساحت : ۱۷۵ متر #نوع سند : ۶دانگ # موقعیت: شمالی #معاوضه : ندارد # متراژ بر: ۷ متر #قیمت: متری ۲۴ # کاربری: مسکونی-تجاری(...