خرید زمین مسکونی در بابل

⬅️املاک خانلرزاده 🏬زمین : فروشی مناسب برای سازنده ◼️مساحت زمین 206متر 🔷امکانات: گذر 8متری ◼️سند: ملک 💰قیمت: متری 13میلیون تومان مبلغ کل...

سند ملک.موقعیت عالی برای سازنده های محترم

📯کد اگهی: Z105 🏖زمین داخل شهر بهنمیر 📌کاربری مسکونی 📌۱۵۷ متر مربع 📌آب، برق و گاز دارد 📌سند دارد 💵قیمت متری: 3/000/000 تومان 💵قیمت کل:470/000/...

📯کد اگهی: Z104 🏖زمین در دراز کلا بند پی بابل 📌 ۵۰۰ متر مربع 📌زمین شهرک ۱۲ پلاکی چند پلاک ساخته شده، ورودی دارد 📌۳ بر ویو به دشت، مرکبات و جنگل 📌...

📯کد اگهی: Z101 🏖زمین افراتخت بهنمیر 📌کاربری مسکونی 📌۲۰۳ متر مربع 📌بر ۹×۲۲ متر 📌اول بافت 📌سند قولنامه ای اقدامات سند انجام شده 📌انشعابات نزدیک...

📯کد اگهی: Z100 🏖زمین در آرمیچ کلا بابلسر 📌۱۱۵ متر مربع 📌۷ متر بر 📌کاربری و بافت مسکونی 📌سند قولنامه ای 📌آب و برق و گاز تا کنار زمین 📌محصور با...

📯کد اگهی: Z079 🏖زمین مسکونی آماده ساخت در بهنمیر هزارچل 📌۲۰۰ متر مربع 📌داخل بافت 📌دو بر ۲۷× ۷/۵ 📌سند قولنامه ای با تاییدیه شورا و دهیاری 📌بافت و...

📯کد اگهی: Z078 🏖زمین مسکونی در بهنمیر کرفون 📌۴۰۰ متر مربع 📌داخل بافت 📌دو بر 📌سند قولنامه ای با تاییدیه شورا و دهیاری 📌آب و برق و گاز تا پای زمین...

📯کد اگهی: Z069 🏖زمین محدوده جاده قدیم آمل-بابل 📌۴۰۰۰ متر مربع 📌۴۸ متر بر 📌سند قولنامه ای 📌داخل بافت روستا با قابلیت ساخت 📌آب و برق و گاز تا کنار...

#زمین ۴۰۰متر محدوده شهرک صنعتی رجه سند کارافه ویوی فوقالعاده قیمت 340 فاصله باجاده اصلی ۲۰۰متر

#زمین ۴۰۰متر محدوده شهرک صنعتی رجه سند کارافه ویوی فوقالعاده قیمت بسیار مناسب فاصله باجاده اصلی ۲۰۰متر