خرید زمین مسکونی در بابل

بندپی شرقی بابل شرقی

کد ۰۲۷۰ ۱۱۰ متر جنگلی روی بافت به شرط ساخت انشعابات سر ملک نصف نقد نصف ۱ سال تسویه

بندپی شرقی،شیخ موسی

منطقه جنگلی و ییلاقی شیخ موسی این فایل با کد۶۳۴در دفتر ثبت شده

بندپی شرقی،محدوده شیخ موسی

این فایل با کد۶۳۵در دفتر ثبت شده

بابلکنار
انتهای بلوار مادر
اول پلاک شهری