خرید زمین مسکونی در اهواز

خ مرجان

✅فروش زمین ۶واحدی یکجا ☑️ملیراه خ مرجان ✅متراژ ۴۶۷متر عرض ۱۵ ☑️قیمت متری ۸۵۰۰ ✅کداگهی ۲۳۵

زیتون کارمندی خ زمرد

✅فروش زمین ۴واحدی سنتی ☑️ متراژ ۲۹۳متر ✅ زیتون کارمندی خ زمرد ☑️ سردونبش تجاری مسکونی ✅قیمت متری ۱۳میلیون