خرید زمین مسکونی در اشنویه

محله سعید امینی

🔰👈اگهی شماره 1287🚨 ⁦ 👈فروش زمین مسکونی موقعیت عالی 👈مساحت:156/50متر 👈دهنه : 6/45متری 👈 کوچه : 8 متری 👈امتیازات: ندارد 📂سند ثبتی : ن...

جاده شیخ سمایل رو به فلکه سنگان

🛎3389 🌎زمین مسکونی مساحت ۱۸۰ متر دهنه ۹ متر خیابان ۱۶ متری 📪جاده شیخ سمایل رو به فلکه سنگان 💰ق پ ۴۰۰ میلیون

تاچین آباد

🛎3356 🌎زمین مسکونی 2قطعه زمین: مساحت 363 متر دهنه 19.22 🔵 امتیازات ندارد 📫تاچین آباد معاوضه با ساختمان 💰ق پ متری 3/500 م

بلوار استاد هژار زمین های زاهده

3258 🌎زمین مسکونی مساحت 92 متر دهنه 5 متر کوچه 8 متری امتیازت چسبیده ✅اسناد قولنامه و اوقافی 📪بلوار استاد هژار زمین های زاهده 💰ق پ 280 میلی...

زمینهای پاشایی ترمینال

🛎3264 🌎زمین مسکونی مساحت 227 متر دهنه 12.30 متر قطعه شماره 20 🧧سند ثبتی 📪زمینهای پاشایی ترمینال 💰ق پ متری 4/300 💶تخفیف پای معامله به مشتری ن...

کوچه ده متری حاجی آبادی

🔰👈اگهی شماره 1292🚨 ⁦ 👈فروش زمین مسکونی موقعیت عالی 👈مساحت : 108متر 👈دهنه : 6 متری 👈 کوچه : 10متری 👈امتیازات: ندارد 📂سند ثبتی : ندارد...

کوچه هشت متری رحیم آباد

🔰👈اگهی شماره 1291🚨 ⁦ 👈فروش زمین مسکونی موقعیت عالی 👈مساحت:150متر 👈دهنه : 8/70متری 👈 کوچه : 8 متری 👈امتیازات: ندارد 📂سند ثبتی : دارد...

زمینهای عزیزخانی

🔰👈اگهی شماره 1288🚨 ⁦🗒️⁩تاریخ درج آگهی: 1399/10/26 👈فروش زمین مسکونی موقعیت عالی 👈مساحت:200متر 👈دهنه : 10متری 👈 کوچه : 8متری 👈امتیاز...

کمربندی رسولیان

🔰👈اگهی شماره1282🚨 ⁦ 👈فروش زمین مسکونی موقعیت عالی 👈مساحت:۲۰۸متر 👈دهنه : ۸:۶۰متری 👈 کمربندی رسولیان 📮آدرس: اشنویه کمربندی رسولی...

🔰👈اگهی شماره 1305🚨 ⁦ 👈فروش زمین مسکونی موقعیت عالی 👈مساحت : 121متر 👈دهنه : 6/75متری 👈 کوچه : 8 متری 👈امتیازات: آب و گاز 📂سند ثبتی :...

3385 🌎زمین مسکونی مساحت ۱۲۱ متر دهنه ۶/۷۵ کوچه ۸ متری 🧧سند ثبتی تفکیک و آب و گاز 📪شهرک فرهنگیان 💰ق پ متری ۷/۲۰۰ 💶تخفیف پای معامله 👇...

شارویرانی

🛎3393 🌎زمین مسکونی مساحت 150 متر دهنه 7 کوچه 8 متری روبه 8 چسپیده به ساختمان 📪 شارویرانی 💰ق پ متری 4 م 💶تخفیف پای معامله

گرگاوه

🛎3392 🌎زمین مسکونی مساحت 145 متر 4 نبش 📪 فجرآباد ( گرگاوه) 💰ق پ متری 1 م 💶تخفیف پای معامله

کوچه 12 متری شارویرانی

اگهی شماره 1301🚨 ⁦🗒️⁩تاریخ درج آگهی: 1400/01/22 👈فروش زمین مسکونی موقعیت عالی 👈مساحت : 121متر 👈دهنه : 5/10 متری 👈 کوچه : 12متری 👈امت...

کوچه 12 متری شارویرانی

👈اگهی شماره 1300🚨 ⁦🗒️⁩تاریخ درج آگهی: 1400/01/22 👈فروش زمین مسکونی موقعیت عالی 👈مساحت : 100متر 👈دهنه : 5 متری 👈 کوچه : 12متری 👈امتیا...