خرید زمین ساحلی در سلمانشهر ( متل قو )

زمین ساحلی 5000 متری در سلمانشهر ( متل قو ) سلمانشهر ( متل قو )

2 ماه قبل

مساحت کل : 5 هزارمتر ساحلی 🏖️ سند : 6 دانگ شاهنشاهی بافت کامل : دارد بهر : 100 متر شهر : متل قو قیمت متری : 34 میلیون...

زمین ساحلی 2000 متری در سلمانشهر ( متل قو ) سلمانشهر ( متل قو )

2 ماه قبل

مساحت کل : 2 هزارمتر ساحلی🏖️ سند : 6 دانگ کامل بافت : دارد متری : 37 میلیون شهر : متل قو مناسب برای شهرک سازی کد :...

زمین ساحلی 3000 متری در سلمانشهر ( متل قو ) سلمانشهر ( متل قو )

2 ماه قبل

مساحت کل : 3 هزارمتر ساحلی 🏖️ سند : 6 دانگ بافت کامل : دارد بهر : 40 متر شهر : متل قو قیمت متری : 32 میلیون مناسب برای...

زمین ساحلی 5 هکتاری در سلمانشهر ( متل قو ) سلمانشهر ( متل قو )

2 ماه قبل
بین متل قو به نشتارود

مساحت کل : 5 هکتار ساحلی سند : 2 عدد تک برگ برتجاری : 350 الی 370 متر از جاده به ساحل حریم رعایت شده حریم 60 متری هم رعایت شده نوع کا...

زمین ساحلی 6000 متری در سلمانشهر ( متل قو ) سلمانشهر ( متل قو )

3 ماه قبل

#فروش_زمین ۶۰۰۰متر متل قو سند دار ۶۰ میلیارد