خرید زمین ساحلی در تنکابن

به سمت رامسر

مساحت کل : 18 هزارمتر مسیر : جاده به ساحل سند : تک برگ شاهنشاهی مجوز : 17 طبقه در 25 هزارمتر مدارکها : کامل متری : 10 میلیون شهر :...

سمت رامسر

مساحت کل : 34 هزارمتر 30 هزار متر جواز مسکونی در 9 بلوک حریم رعایت شده سند : تک برگ ریشه ی شاهنشاهی مسیر : جاده به ساحل برتجاری : 150 م...