خرید زمین زراعی در یاسوج

روستای شاه مختار ۵کیلومتری یاسوج

دارای سهمیه آب کشاورزی مناسب برای زراعی و دامی