خرید زمین زراعی در کلاردشت

زمین زراعی 800 متری در کولمه کلاردشت

آگهی جدید
انتهای روستای کولمه بالای مزار روستا
روستای چلاجور-به سمت دریاچه ولشت

مجموعه "دریاچه ولشت" فرصت عالی سرمایه گذاری با شرایط پرداخت، کل مساحت: 15000 متر در بهشت ایران (کلاردشت)، روستای چلاجور به سمت دریاچه ولشت، نزدیک...

روستای چلاجور-به سمت دریاچه ولشت

مجموعه "دریاچه ولشت" فرصت عالی سرمایه گذاری با شرایط پرداخت، کل مساحت: 15000 متر در بهشت ایران (کلاردشت)، روستای چلاجور به سمت دریاچه ولشت، نزدیک...

روستای چلاجور-به سمت دریاچه ولشت

مجموعه "دریاچه ولشت" فرصت عالی سرمایه گذاری با شرایط پرداخت، کل مساحت: 15000 متر در بهشت ایران (کلاردشت)، روستای چلاجور به سمت دریاچه ولشت، نزدیک...

روستای چلاجور-به سمت دریاچه ولشت

مجموعه "دریاچه ولشت" فرصت عالی سرمایه گذاری با شرایط پرداخت، کل مساحت: 15000 متر در بهشت ایران (کلاردشت)، روستای چلاجور به سمت دریاچه ولشت، نزدیک...

روستای چلاجور-به سمت دریاچه ولشت

مجموعه "دریاچه ولشت" فرصت عالی سرمایه گذاری با شرایط پرداخت، کل مساحت: 15000 متر در بهشت ایران (کلاردشت)، روستای چلاجور به سمت دریاچه ولشت، نزدیک...

روستای چلاجور-به سمت دریاچه ولشت

مجموعه "دریاچه ولشت" فرصت عالی سرمایه گذاری با شرایط پرداخت، کل مساحت: 15000 متر در بهشت ایران (کلاردشت)، روستای چلاجور به سمت دریاچه ولشت، نزدیک...

روستای چلاجور-به سمت دریاچه ولشت

مجموعه "دریاچه ولشت" فرصت عالی سرمایه گذاری با شرایط پرداخت، کل مساحت: 15000 متر در بهشت ایران (کلاردشت)، روستای چلاجور به سمت دریاچه ولشت، نزدیک...

چلاجور-به سمت دریاچه ولشت

مجموعه "دریاچه ولشت" فرصت عالی سرمایه گذاری با شرایط پرداخت، کل مساحت: 15000 متر در بهشت ایران (کلاردشت)، روستای چلاجور به سمت دریاچه ولشت، نزدیک...

روستای چلاجور -به سمت دریاچه ولشت-نزدیک دریاچه

مجموعه "دریاچه ولشت" فرصت عالی سرمایه گذاری با شرایط پرداخت، کل مساحت: 15000 متر در بهشت ایران (کلاردشت)، روستای چلاجور به سمت دریاچه ولشت، نزدیک...

روستای چلاجور-به سمت دریاچه ولشت-نزدیک به دریاچه

مجموعه "دریاچه ولشت" فرصت عالی سرمایه گذاری با شرایط پرداخت، کل مساحت: 15000 متر در بهشت ایران (کلاردشت)، روستای چلاجور به سمت دریاچه ولشت، نزدیک...

چلاجور-به سمت دریاچه ولشت

مجموعه "دریاچه ولشت" فرصت عالی سرمایه گذاری با شرایط پرداخت، کل مساحت: 15000 متر در بهشت ایران (کلاردشت)، روستای چلاجور به سمت دریاچه ولشت، نزدیک...

کد 24✅ زمینی به مساحت سه هزارمتر✅ دورتادوردیواردرمنطقه کلار دشت ✅ درمحیطی بسیارزیبا وسرسبز جنگلی ✅