خرید زمین زراعی در پیشوا

K 2636 #ورامین #قلعه_بلند #زمین / ۱۶۰۰ متر / سند۶ دانگ مشاع/ قطعات💰 ۱۱۰ هزار / امتیاز نزدیک /

پیشوا جاده شهرک صنعتی