خرید زمین زراعی در سنندج

جاده کرمانشاه-روستای شینه

2193 تاییدیه منابع طبیعی زمین دیم می باشد اما لوله کشی و فلکه گذاری داخل زمین انجام شده فعلا فاقد منبع آب ولی حصارکشی شده و در بالاترینن نقطه زمین ها...