خرید زمین زراعی در جاده امامزاده ارومیه

جاده امامزاده روستتی عیسی کان

قیمت مقطوع و مناسب برای تفکیک ویلایی همراه با درختان سیب