خرید زمین زراعی در اشتهارد

زمین 120هکتار سند عرصه واعیان دو حلقه قنات مجوز دامداری 400راسی منبع آب هوایی