خرید زمین تجاری در کاشان

# ملک تجاری و گردشگری سند مشاع تک برگ مساحت عرصه 815 متر مربع 3 بر 380 متر ساخت تجاری امتیازات آب ، برق ، گاز و فاضلاب شهری مناسب برای بو...