خرید زمین تجاری در مهاباد

سه راهی ترشکان

🏡فروش زمین در سه راهی ترشکان 🏡متراژ 7700متر مناسب طرح CNG 🏡بدون مشکل و همراه تاییده ادارات 🏡حریم جاده کاملا رعایت شده 🏡قیمت 1میلیارد و هشتصد وپنجا...