خرید زمین تجاری در شهرک مطهری کرمان

لازم به ذکر است سند واگذاری مسکن شهرسازی میباشد. زمین برخیابان میباشد. طول بر : 12 عرض گذر : 40

طول بر : 12 عرض گذر : 40 دو نبش

طول بر : 10 عرض گذر : 30