خرید زمین تجاری در سیاهکل

اتوبان سنگر به سیاهکل

۲/۴ هکتار زمین با کاربری تجاری ، مسکونی دارای نسق انشعابات کامل بر اصلی اتوبان سنگر به سیاهکل