خرید زمین تجاری در جویبار

خیابان دانش

۷ متر بر جاده

جویبار به بابلسر

۱۵ متر بر سند تک برگ

کمربندی ورزش
پیرعلم

🌏 فروش زمین با کاربری آموزشی 🗺 زمین مورد نظر ⬇️ 📐 به مساحت ۱۷۰متر ↪ دارای ۸ متر دهنه 🛣 کوچه ۱۲ متری 🏙 کاربری آموزشی 🏘 منطقه...

میدان معلم بلوار منتظری

💎 فروش زمین با قیمت مناسب 🌏 زمین مورد نظر ⬇️ 📐 به مساحت ۱۶۷متر ↔️ دارای ۸ متر دهنه 🛣 کوچه ۸ متری و آسفالت 🏙 کاربری آموزشی ⚡...

☣ فروش زمین تجاری مسکونی آینده دار 🌐 زمین مورد نظر ⬇️ 📐 به مساحت ۳۲۰متر ↔️ دارای ۱۳ متر دهنه 📗 سند دار 🏗 مجوز ساخت دارد 🏙 منطقه...