خرید زمین تجاری در تالش

تالش.بیستمتری

۲۳۲ متر زمین با کاربری تجاری مسکونی 🔴۱۲ متر بر دارد 🔴بر اصلی جاده بیست متری 🔴سند ثبتی