خرید زمین تجاری در بندر کیاشهر

زمین تجاری 505 متری در بندر کیاشهر بندر کیاشهر

4 ماه قبل

یک قطعه زمین ساحلی متراژ ۵۰۵ متر مربع ۱۲/۵ متر بر کوچه ساحلی کاربری توریستی گردشگری سند مالکیت ششدانگ پلاک سوم از سمت جاده ساحلی، چند قدمی ساحل...