آدرس ملک

استان : مازندران -  شهر : ساری -  محله : میدان سلمان فارسی2
چهار راه پانزده خرداد
آژانس گشت مسکن