خرید خانه در کاشمر

بلوار 15 خرداد خیابان 15 خرداد 5 دو خوابه / طبقه اول

فروش خانه 120 متری در فروتقه کاشمر

کد آگهی 72302
خیابان ولی عصر 3 دو خوابه
خیابان باقری باقری 16 دو خوابه
خیابان قائم قائم 11 دو خوابه
خیابان قائم قائم 11 چهارراه دوم سه خوابه
بلوار امام خمینی خیابان 15 خرداد 5/10 سه خوابه
9

فروش خانه 120 متری در فروتقه کاشمر

کد آگهی 72258
ولیعصر 3 دو خوابه
نسیم 17 یک خوابه

فروش خانه 271 متری در فدافن کاشمر

کد آگهی 72250
بلوار شهید باقری خیابان باقری 22