خرید خانه در میدان صیادشیرازی مشهد

فروش ویلایی ۱۱۵ متری مشهد - صیاد۵۳ کد ملک : ۱۹۳۳۶۹ مبلغ فروش : ۲/۵ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۹۰ متری مشهد - صیاد۵۲ کد ملک : ۱۸۲۵۴۵ مبلغ فروش : ۴۵۰ میلیون تومان

فروش ویلایی ۳۴۰ متری مشهد - صیاد۵۷ کد ملک : ۱۸۲۵۶۲ مبلغ فروش : ۶/۷ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۳۰۰ متری مشهد - صیاد ۴۸ کد ملک : ۱۸۲۶۴۹ مبلغ فروش : ۶/۵ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۳۴۰ متری مشهد - صیاد۵۷ کد ملک : ۱۸۲۵۶۲ مبلغ فروش : ۶/۷ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۴۳۶ متری مشهد - صیاد ۱۴ کد ملک : ۱۷۹۹۴۵ مبلغ فروش : ۱۶/۵ میلیارد تومان