خرید خانه در جاهدشهر مشهد

پنج خوابه

فروش خانه ویلایی 225 متری مشهد، جاهدشهر، بوستان 18/2 قیمت: 3٫500 میلیارد تومان متری: 15٫560 میلیون تومان کد ملک: 1126479

فروش ویلایی ۲۲۵ متری مشهد - جاهدشهر- بوستان۱۸/۲ کد ملک : ۱۹۰۵۷۴ مبلغ فروش : ۳/۵ میلیارد تومان

چهار خوابه

فروش خانه ویلایی 205 متری مشهد، جاهدشهر، بین بوستان5و7 قیمت: 3٫600 میلیارد تومان متری: 17٫560 میلیون تومان کد ملک: 1106987

سه خوابه

فروش خانه ویلایی 230 متری مشهد، جاهدشهر، بوستان 18/2 قیمت: 4 میلیارد تومان متری: 17٫390 میلیون تومان کد ملک: 1092906

جاهد5 شش خوابه / طبقه دوم

سه طبقه دو واحد114 متری یک واحد62 متری دو ممر موقعیت عالی قیمت 3200 مقطوع

فروش خانه ویلایی 205 متری مشهد، جاهدشهر، جاهد1- بوستان1/4 قیمت: 2٫750 میلیارد تومان متری: 13٫410 میلیون تومان کد ملک: 1082859

فروش ویلایی ۲۰۵ متری مشهد - جاهد۱- بوستان۱/۴ کد ملک : ۱۸۶۹۸۲ مبلغ فروش : ۲/۷۵ میلیارد تومان

دو خوابه

فروش خانه ویلایی 205 متری مشهد، جاهدشهر، جاهد5 قیمت: 3٫550 میلیارد تومان متری: 17٫320 میلیون تومان کد ملک: 1068384

فروش ویلایی ۱۳۰ متری مشهد - جاهد شهر بوستان ۲/۴ کد ملک : ۱۸۱۶۹۱ مبلغ فروش : ۲/۲ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۲۲۵ متری مشهد - جاهد شهر کد ملک : ۱۷۹۹۹۳ مبلغ فروش : ۳/۵ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۱۶۰ متری مشهد - جاهدشهر بوستان ۷/۲ کد ملک : ۱۸۰۰۱۱ مبلغ فروش : ۳/۵ میلیارد تومان

دو خوابه / طبقه سوم

فروش خانه ویلایی 225 متری مشهد، جاهدشهر، بوستان 18/2 قیمت: 3٫500 میلیارد تومان متری: 15٫560 میلیون تومان کد ملک: 1009250

سه خوابه

فروش خانه ویلایی 230 متری مشهد، الهیه، جاهد شهر بوستان 18/2 قیمت: 3٫500 میلیارد تومان متری: 15٫220 میلیون تومان کد ملک: 998856