خرید خانه در تهران

خانه 45 متری در سی متری جی تهران

کد آگهی 62477
سی متری جی , خیابان عظیمی

خانه 65 متری در منطقه 8 تهران

کد آگهی 62397
منطقه 8 , میدان 71 محدوده جویبارغربی طبقه اول
منطقه 8 , میدان 70 محدوده جویبارغربی طبقه دوم
منطقه 8 , میدان هفتم
منطقه 8 , میدان 16 مدائن طبقه اول
منطقه 8 , خیابان جویبارغربی
پرند , محله پرند طبقه اول
پرند , محله پرند طبقه دوم
1
پونک
1
پونک , محله پونک طبقه پنجم