خرید خانه در بلوار لادن مشهد

فروش ویلایی ۲۵۰ متری مشهد - لادن۱۲ کد ملک : ۱۹۷۲۲۹ مبلغ فروش : ۸/۹ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۲۰۰ متری مشهد - لادن۲۵- گلدیس۱۶/۴ کد ملک : ۱۹۶۸۳۰ مبلغ فروش : ۴/۵ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۲۴۰ متری مشهد - لادن۳۵- گلدیس۱۶/۸ کد ملک : ۱۹۵۴۸۰

فروش ویلایی ۳۸۰ متری مشهد - لادن ۲۱ -جنب ساختمان کندوان کد ملک : ۱۹۳۶۲۲ مبلغ فروش : ۴/۶ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۳۸۰ متری مشهد - لادن ۲۱ -جنب ساختمان کندوان کد ملک : ۱۹۳۶۲۲ مبلغ فروش : ۴/۶ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۲۰۲ متری مشهد - لادن۴۴ کد ملک : ۱۹۲۸۷۸ مبلغ فروش : ۳ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۱۰۰ متری مشهد - لادن۲۳ کد ملک : ۱۹۲۹۱۶ مبلغ فروش : ۱/۹ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۲۰۰ متری مشهد - لادن۳۵-شهرآرا۳ کد ملک : ۱۹۲۵۳۸ مبلغ فروش : ۴ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۵۷ متری مشهد - بین لادن۲ و وکیل آباد کد ملک : ۱۹۲۶۰۶ مبلغ فروش : ۲/۵ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۲۳۵ متری مشهد - لادن۴۴ کد ملک : ۱۹۲۱۰۳ مبلغ فروش : ۱/۵ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۲۳۵ متری مشهد - لادن۴۴ کد ملک : ۱۹۲۱۰۳ مبلغ فروش : ۱/۵ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۲۵۷ متری مشهد - لادن - گلدیس کد ملک : ۱۹۱۷۸۳ مبلغ فروش : ۴/۸۸۳ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۷۵۰ متری مشهد - لادن۲۵ کد ملک : ۱۹۱۳۵۵ مبلغ فروش : ۴ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۲۱۰ متری مشهد - لادن۲۱ کد ملک : ۱۹۱۰۵۶ مبلغ فروش : ۲/۵۲ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۶۳۰ متری مشهد - لادن۲۱ کد ملک : ۱۹۱۰۵۷ مبلغ فروش : ۷/۵۶ میلیارد تومان