خرید خانه در بلوار صیاد شیرازی مشهد

فروش ویلایی ۳۰۱ متری مشهد - صیاد۵۰ کد ملک : ۱۹۷۴۹۹ مبلغ فروش : ۵/۷ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۴۲۰ متری مشهد - حامدجنوبی۱۰ کد ملک : ۱۹۷۳۶۹ مبلغ فروش : ۳۳/۶ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۹۸ متری مشهد - صیاد۱۴- بن بست اول- سمت راست کد ملک : ۱۹۷۱۰۳ مبلغ فروش : ۲/۶ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۴۰۶ متری مشهد - بین فخرایی۴و۶ کد ملک : ۱۹۷۱۸۷ مبلغ فروش : ۱۵ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۹۸ متری مشهد - صیاد۱۴- بن بست اول- سمت راست کد ملک : ۱۹۷۱۰۳ مبلغ فروش : ۲/۶ میلیارد تومان

طبقه اول

فروش مغازه ۳۹ متری مشهد - کیان سنتر۲-طبقه۱ کد ملک : ۱۹۶۹۰۱ مبلغ فروش : ۲/۳۴ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۳۹۶ متری مشهد - صیاد۱۹ کد ملک : ۱۹۶۷۶۳ مبلغ فروش : ۱۰ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۲۵۰ متری مشهد - صیاد۶۳ کد ملک : ۱۹۶۸۳۳ مبلغ فروش : ۳/۵ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۲۵۰ متری مشهد - صیاد۲۹-نور۱۱ کد ملک : ۱۹۶۵۳۲ مبلغ فروش : ۶/۶ میلیارد تومان

فروش خانه ویلایی 285 متر، مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد 20 6٫270 میلیارد متری 22 میلیون کد آگهی: 1225723

فروش ویلایی ۲۲۰ متری مشهد - بین صیاد۴۱و۴۳ کد ملک : ۱۹۶۱۴۴ مبلغ فروش : ۱۲ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۳۵۰ متری مشهد - صیاد۵-پرستو۵ کد ملک : ۱۹۶۱۸۶

فروش ویلایی ۴۴۰ متری مشهد - بعد از ثنایی۶ کد ملک : ۱۹۶۲۰۰ مبلغ فروش : ۲۵ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۲۵۰ متری مشهد - صیاد۲۹-نور۹ کد ملک : ۱۹۶۲۰۶ مبلغ فروش : ۶/۳ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۱۰۷ متری مشهد - ذکریاجنوبی۲۸ کد ملک : ۱۹۵۴۸۲ مبلغ فروش : ۳/۴ میلیارد تومان