خرید خانه در بلوار باهنر مشهد

متری باهنر تراکم متوسط 33 میلیارد بی واسطه

بلوار باهنر
بلوار باهنر دو خوابه
بلوار باهنر

نما سنگ

بلوار با هنر
بلوار باهنر یک خوابه
بلوار باهنر دو خوابه
بلوار باهنر
بلوار باهنر
بلوار باهنر
بلوار باهنر
بلوار باهنر
بلوار باهنر دو خوابه