خرید خانه در بلوار امامت مشهد

فروش ویلایی ۱۲۵ متری مشهد - امامت۳۱ کد ملک : ۱۹۷۰۹۲ مبلغ فروش : ۸ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۲۵۰ متری مشهد - امامت۳۱ کد ملک : ۱۹۷۰۹۳ مبلغ فروش : ۱۵ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۲۵۰ متری مشهد - امامت۴۱ کد ملک : ۱۹۶۷۴۷ مبلغ فروش : ۸ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۱۴۳ متری مشهد - امامت۷۰ کد ملک : ۱۹۶۶۵۲ مبلغ فروش : ۵/۵ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۲۵۰ متری مشهد - امامت۱۲ کد ملک : ۱۹۶۶۹۴ مبلغ فروش : ۱۳ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۱۲۵ متری مشهد - امامت۶۸ کد ملک : ۱۹۶۳۰۰ مبلغ فروش : ۴ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۲۵۰ متری مشهد - امامت۱۹ کد ملک : ۱۹۶۰۲۶ مبلغ فروش : ۱۲/۵ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۲۵۰ متری مشهد - امامت۱ کد ملک : ۱۹۵۷۴۴ مبلغ فروش : ۱۴/۵ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۲۵۰ متری مشهد - امامت۴۶ کد ملک : ۱۹۵۳۹۳ مبلغ فروش : ۹/۲ میلیارد تومان

ابتدای بلوار امامت دو خوابه

فروش ویلایی ۱۲۵ متری مشهد - امامت ۶۶ کد ملک : ۱۹۳۵۵۴ مبلغ فروش : ۴ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۲۵۰ متری مشهد - امامت۱۵ کد ملک : ۱۹۲۴۱۸

فروش ویلایی ۱۶۹ متری مشهد - امامت۲۸ کد ملک : ۱۹۲۴۳۹ مبلغ فروش : ۸/۴ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۲۵۰ متری مشهد - امامت۲۷ کد ملک : ۱۹۲۳۴۷ مبلغ فروش : ۷/۷۵ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۳۰۰ متری مشهد - امامت۴۴ کد ملک : ۱۹۲۰۲۹ مبلغ فروش : ۱۵ میلیارد تومان