خرید انبار در ملارد

🏡750 متر ملاردویلا جنوبی -------------------------------- ⏺520 متر سالن ⏺ از لب باغچه به سمت سالن چهار دیوار تحویل داده می شود ⏺ برق سه فاز ⏺ آب...