خرید انبار در آذرشهر

جاده تبریز آذرشهر

آذرشهر - انبار و سالن جنوبی به متراژ 70000 متر مربع (فروش) دارای 12 الی 13 میلیارد تومان دستگاههای سردخانه ، 4 طبقه ساختمان اداری آدرس ملک: جاده تبر...

جاده تبریز آذرشهر

انبار و سالن جنوبی به متراژ 70000 متر مربع (فروش) دارای 12 الی 13 میلیارد تومان دستگاههای سردخانه ، 4 طبقه ساختمان اداری آدرس ملک: جاده تبریز آذرشهر...

آذرشهر - انبار و سالن جنوبی به متراژ 70000 متر مربع (فروش) دارای 12 الی 13 میلیارد تومان دستگاههای سردخانه ، 4 طبقه ساختمان اداری آدرس ملک: جاده تبر...