خرید املاک در پشت پرورشگاه ساری

خیابان توکلی چهار خوابه / طبقه ششم
خیابان مهدیه دو خوابه / طبقه پنجم
طبقه سوم
محدوده پیام نور
طبقه چهارم
خیابان پیوندی طبقه دوم
محدوده پیوندی طبقه دوم
خیابان پیوندی طبقه چهارم
محدوده پیوندی طبقه چهارم
محدوده پیوندی طبقه دوم
محدوده پیوندی
محدوده پیوندی طبقه ششم
خیابان پیوندی طبقه دوم
خیابان پیوندی چهار خوابه / طبقه ششم
سه خوابه / طبقه دوم