خرید املاک در میدان شهرداری ساری

خیابان فرهنگ سه خوابه
میدان سعدی
خیابان شیخ طبرسی
محدوده فرهنگ-قارن دو خوابه / طبقه دوم
خیابان مازیار سه خوابه / طبقه پنجم
خیابان شیخ طبرسی سه خوابه / طبقه اول
خیابان فرهنگ دو خوابه
محدوده فرهنگ دو خوابه / طبقه چهارم
محدوده خیابان فرهنگ دو خوابه / طبقه چهارم
خیابان فرهنگ سه خوابه
محدوده خاقانی9 دو خوابه / طبقه اول
خیابان فرهنگ
محدوده رجایی
محدوده ابتدای فرهنگ سه خوابه / طبقه سوم
خیابان فرهنگ دو خوابه / طبقه سوم