خرید املاک در میدان جهاد بابل

محدوده اوقاف دو خوابه / طبقه سوم
محوطه اوقاف اندیشه دو خوابه / طبقه سوم
محوطه اوقاف دو خوابه / طبقه سوم
محوطه اوقاف دو خوابه / طبقه دوم