خرید املاک در بابل

میدان جهاد
میدان جهاد , محدوده اوقاف طبقه سوم
میدان جهاد , محوطه اوقاف اندیشه طبقه سوم
میدان جهاد , محوطه اوقاف طبقه سوم
میدان جهاد , محوطه اوقاف طبقه دوم