خرید املاک در میدان جانبازان بابل

خیابان گل دو خوابه
محدوده امیرکبیر شرقی دو خوابه / طبقه سوم
خیابان امیرکبیرشرقی دو خوابه / طبقه دوم
خیابان شریعتی یک خوابه / طبقه چهارم
خیابان امیرکبیر دو خوابه / طبقه اول
خیابان امیرکبیر سه خوابه
خیابان شریعتی سه خوابه / طبقه چهارم
خیابان امیرکبیر شرقی سه خوابه
خیابان امیرکبیر شرقی سه خوابه / طبقه ششم
خیابان امیرکبیر شرقی سه خوابه