خرید املاک در میدان انقلاب بابل

محوطه فارابی دو خوابه / طبقه دوم
محوطه فارابی دو خوابه / طبقه سوم
محوطه فارابی دو خوابه
محوطه فارابی سه خوابه
محوطه فارابی یک خوابه / طبقه سوم
پشت پارک نوشیروانی سه خوابه / طبقه اول
محوطه فارابی سه خوابه
5
محوطه فارابی دو خوابه / طبقه چهارم
محوطه فارابی دو خوابه / طبقه سوم
محوطه پارک نوشیروانی سه خوابه / طبقه اول