خرید املاک در مهیار ساری

3
مهیار۸ دو خوابه / طبقه دوم
محدوده قائم طبقه سوم
محدوده زینبیه
پشت بیمارستان شفا دو خوابه
پشت بیمارستان شفا دو خوابه
محله مهیار طبقه چهارم
خیابان زینبیه
خیابان زینبیه
19
خیابان زینبیه