خرید املاک در مهدیه همدان

سه خوابه / طبقه اول

🆔کد پیگیری : 10014490 🏬#فروش_آپارتمان_بین700تا800میلیون_مهدیه 💰قیمت : 750,000,000 تومان 📐 متراژ : 119 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #مهدیه...

سه خوابه / طبقه دوم

🆔کد پیگیری : 10014490 🏬#فروش_آپارتمان_بین700تا800میلیون_مهدیه 💰قیمت : 773,000,000 تومان 📐 متراژ : 119 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #مهدیه...

سه خوابه / طبقه پنجم

🆔کد پیگیری : 10014490 🏬#فروش_آپارتمان_بین700تا800میلیون_مهدیه 💰قیمت : 800,000,000 تومان 📐 متراژ : 119 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #مهدیه...

سه خوابه / طبقه سوم

🆔کد پیگیری : 10014487 🏬#فروش_آپارتمان_بین_یک_ونیم_تا2میلیارد_مهدیه 💰قیمت : 1,700,500,000 تومان 📐 متراژ : 179 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه :...

دو خوابه / طبقه سوم

🆔کد پیگیری : 10014470 🏬#فروش_آپارتمان_بین700تا800میلیون_مهدیه 💰قیمت : 782,000,000 تومان 📐 متراژ : 92 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #مهدیه...

دو خوابه / طبقه سوم

🆔کد پیگیری : 10014468 🏬#فروش_آپارتمان_بین700تا800میلیون_مهدیه 💰قیمت : 760,000,000 تومان 📐 متراژ : 80 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #مهدیه...

دو خوابه / طبقه پنجم

🆔کد پیگیری : 10014417 🏬#فروش_آپارتمان_بین900میلیون_تایک_میلیارد_مهدیه 💰قیمت : 988,000,000 تومان 📐 متراژ : 104 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه :...

دو خوابه / طبقه سوم

🆔کد پیگیری : 10014439 🏬#فروش_آپارتمان_بین800تا900میلیون_مهدیه 💰قیمت : 840,000,000 تومان 📐 متراژ : 105 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #مهدیه...

یک خوابه / طبقه سوم

🆔کد پیگیری : 10014485 🏬#فروش_آپارتمان_بین300تا400میلیون_مهدیه 💰قیمت : 400,000,000 تومان 📐 متراژ : 62 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #مهدیه...

دو خوابه / طبقه چهارم

🆔کد پیگیری : 10014458 🏬#فروش_آپارتمان_بین800تا900میلیون_مهدیه 💰قیمت : 860,000,000 تومان 📐 متراژ : 86 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #مهدیه...

فروش خانه 200 متری در مهدیه همدان

آگهی جدید
سه خوابه

🆔کد پیگیری : 10014445 🏠#فروش_خانه_بین2تا2ونیم_میلیارد_مهدیه 💰قیمت : 2,500,000,000 تومان 📐مساحت : 200 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #مهدیه 🌄موق...

دو خوابه / طبقه اول

🆔کد پیگیری : 10014441 🏬#فروش_آپارتمان_بین800تا900میلیون_مهدیه 💰قیمت : 830,000,000 تومان 📐 متراژ : 83 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #مهدیه...

دو خوابه / طبقه دوم

🆔کد پیگیری : 10014418 🏬#فروش_آپارتمان_بین900میلیون_تایک_میلیارد_مهدیه 💰قیمت : 920,000,000 تومان 📐 متراژ : 108 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه :...

فروش خانه 205 متری در مهدیه همدان

آگهی جدید
چهار خوابه

🆔کد پیگیری : 10014426 🏠#فروش_خانه_بین2ونیم_تا3میلیارد_مهدیه 💰قیمت : 2,600,000,000 تومان 📐مساحت : 205 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #مهدیه 🌄موق...

دو خوابه / طبقه اول

🆔کد پیگیری : 10014428 🏬#فروش_آپارتمان_بین400تا500میلیون_مهدیه 💰قیمت : 408,000,000 تومان 📐 متراژ : 68 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #مهدیه...