خرید املاک در مشهد

محدوده عسگریه12
2
باهنر۵ سه خوابه
هاشمیه ۲۴ یا صارمی ۲۴ دو خوابه / طبقه اول
1
سه خوابه / طبقه اول
1
دو خوابه / طبقه چهارم
1
سه خوابه / طبقه سوم
1
فلاحی27 دو خوابه / طبقه همکف
1
دو خوابه
1
دو خوابه / طبقه سوم