خرید املاک در قایق سازی نوشهر

دارای سند تک برگ با ۲۷ متر بر تا ۲۵۰ میلیون نقد ما بقی معاوضه