خرید املاک در صومعه سرا

کد۴۳۲ ۳۰۰۰مترمربع زمین مسکونی واقع درروستای پشتمسار درمحیطی دنج وآرام و ساکت وزیبا و دارای چشم انداز های بکر طبیعی متری ۹۰۰هزار تومان

کد۴۲۵ ۵۰۰مترزمین باکاربری مسکونی یکجا ویا دردوقطعه مجزا واقع در گوراب زرمیخ زیبا ودلفریب باچشم انداز های بکر طبیعی وابدی متری ۱میلیون...

ویلا 1200 متری در صومعه سرا صومعه سرا

آگهی جدید

ویلا 1685 متری در صومعه سرا صومعه سرا

آگهی جدید
روستای شاهروم یک خوابه

کد۴۳۷ ۲۸۲مترزمین مسکونی واقع درمرکز شهر باموقعیت عالی دارای جوازساخت ۶واحدی متری ۲میلیون و۵۰۰هزار تومان

خانه 1500 متری در گوراب زرمیخ صومعه سرا

آگهی جدید

۸۰مترمربع یکباب منزل مسکونی ۲۰ساله وتازه تعمیر به انضمام ۱۵۰۰مترمربع زمین وخانه محوطه دارای موقعیت بسیار مناسب ودارای منظره وچشم اندازهای...

کد۴۳۱ ۲۰۰مترزمین مسکونی باچشم اندازهای بکر طبیعی وابدی دارای کاربری مسکونی متری ۸۰۰هزار تومان

کد۴۲۰ ۵۰۰۰مترمربع زمین کشاورزی درموقعیتی عالی واکازیون مناسب برای اجرای انواع طرحهای کشاورزی واستخر وگلخانه چسبیده به جاده دوقدمی...

خانه 450 متری در گوراب زرمیخ صومعه سرا

آگهی جدید

کد۴۲۶ ۱۴۰متر یکباب منزل مسکونی باهمه امکانات وامتیازات آجر ساز به انضمام ۴۵۰مترزمین درمجموع متری ۲میلیون و۵۰۰هزار تومان

ویلا 250 متری در صومعه سرا صومعه سرا

آگهی جدید

کد۴۲۷ ۸۸متریکباب ویلا به انضمام ۲۵۰متر زمین و۱۰متربهارخواب درمنطقه زیبا ودنج دارای سند دارای همه امتیازات وامکانات به قیمت ۱میلیاردو۳۰۰میلیو...

زمین زراعی 8800 متری در سورم صومعه سرا

آگهی جدید

کد۳۸۸ ۸۸۰۰مترزمین زراعی تسطیح اراضی شده واقع درروستای سورم متری ۶۰هزار تومان

زمین مسکونی 900 متری در مهویزان صومعه سرا

آگهی جدید

کد۴۱۰ ۹۰۰مترزمین دارای نسق دارای نامه ازبنیاد مسکن دارای پروانه ساخت همه امتیازات وامکانات روی زمین واقع درروستای مهویزان متری ۱میلیون توم...

کد۴۱۸ ۴۰۰مترزمین کاملا مسکونی دارای نامه ازبنیاد مسکن درجایی دنج وآرام و ساکت دارای نسق وفروشنامه متری ۱میلیون تومان

کد۴۱۲ ۱۸۰۰مترزمین دارای پروانه ساخت درمحیطی دنج وآرام و ساکت حوالی گوراب زرمیخ متری ۵۰۰هزار تومان

کد۴۱۳ ۳۰۰۰مترزمین حوالی گوراب زرمیخ باهمه امکانات مناسب برای ویلا سازی دارای جوازساخت متری ۶۰۰هزار تومان