خرید املاک در شهرک شهرداری بابل

بلوار مادر دو خوابه / طبقه دوم
6
بلوار مادر دو خوابه / طبقه چهارم
بلوار مادر دو خوابه / طبقه اول
بلوار مادر دو خوابه / طبقه چهارم
خیابان ضرابپوری دو خوابه / طبقه سوم
خیابان ضرابپوری دو خوابه / طبقه دوم
دو خوابه / طبقه سوم