خرید املاک در شهرک بهزاد بابل

جاده بابل بهنمیر دهستان عزیزک

زمین داخل بافت بر عالی ۸متری امکانات پای کار سرمایه گذاری مطمئن

جاده بابل بهنمیر دهستان عزیزک

زمین باغی پسند اقشار جامعه امکانات نزدیک کار بر ۸متری نهال کاری شده کوچه ۶متری