خرید املاک در بابل

رودگر محله , چهار راه شهربانی طبقه دوم
رودگر محله , چهار راه شهربانی طبقه سوم
6
رودگر محله , روبروی پارکینگ 6
رودگر محله , محوطه شهربانی طبقه چهارم
رودگر محله , میدان بسطامی طبقه اول