خرید املاک در رودگر محله بابل

چهار راه شهربانی سه خوابه / طبقه دوم
چهار راه شهربانی دو خوابه / طبقه سوم
6
روبروی پارکینگ 6 دو خوابه
محوطه شهربانی دو خوابه / طبقه چهارم
میدان بسطامی سه خوابه / طبقه اول