خرید املاک در خیابان جانبازان آمل

ایثار7

بر۱۳متر دارای سند

ایثار7 طبقه همکف

بر۱۳متر دارای سند

کوچه ایثار1 دو خوابه / طبقه چهارم

سقف:کناف نما:3طرف سنگ دیوار و راه پله تاسقف:سنگ 3 در ورودی ریموتی 1 در نفر رو تخفیف واقعی پای معامله طبقه اول با همین مشخصات موجود میباشد.

کوچه ایثار1 سه خوابه / طبقه اول

سقف:کناف نما:3طرف سنگ دیوار و راه پله تاسقف:سنگ 3 در ورودی ریموتی 1 در نفر رو تخفیف واقعی پای معامله طبقه چهارم با همین مشخصات موجود میباشد.