خرید املاک در جوادیه همدان

ویژه
دو خوابه

🆔کد پیگیری : 10014769 🏠#فروش_خانه_جوادیه 💰قیمت : 1,800,000,000 تومان 📐مساحت : 200 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #جوادیه 🌄موقعیت : جنوبی 🛌تعد...

دو خوابه / طبقه سوم

کد:5064 🔴آپارتمان فروشی:جوادیه 🔴متراژ:۶۲ 🔴سال ساخت:۹۲ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۳ 🔴طبقه:۳ 🔴متری:۸میلیون 🔴کل قیمت:۵۰۰ 🔴وام: 🔴امکانات:ف...

چهار خوابه

🆔کد پیگیری : 10014790 🏠#فروش_خانه_جوادیه 💰قیمت : 2,300,000,000 تومان 📐مساحت : 240 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #جوادیه 🌄موقعیت : شمالی شرقی...

چهار خوابه

🆔کد پیگیری : 10014786 🏠#فروش_خانه_جوادیه 💰قیمت : 4,800,000,000 تومان 📐مساحت : 314 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #جوادیه 🌄موقعیت : جنوبی شمالی...

دو خوابه / طبقه چهارم

کد:5060 🔴آپارتمان فروشی:جوادیه 🔴متراژ:۹۰ 🔴سال ساخت:۸۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۱۵ 🔴طبقه:۴ 🔴متری:۶میلیون و۶۰۰ 🔴کل قیمت:۵۹۶میلیون 🔴وام:...

دو خوابه / طبقه دوم

🆔کد پیگیری : 10014736 #فروش_آپارتمان_جوادیه 💰قیمت : 630,000,000 تومان 📐 متراژ : 90 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #جوادیه 🌄موقعیت : شمالی...

دو خوابه / طبقه سوم

🆔کد پیگیری : 10014710 🏬#فروش_آپارتمان_جوادیه 💰قیمت : 720,000,000 تومان 📐 متراژ : 80 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #جوادیه 🌄موقعیت : جنوبی...

دو خوابه / طبقه پنجم

🆔کد پیگیری : 10014710 🏬#فروش_آپارتمان_جوادیه 💰قیمت : 1,620,000,000 تومان 📐 متراژ : 180 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #جوادیه 🌄موقعیت : جنو...

دو خوابه / طبقه اول

🆔کد پیگیری : 10014710 🏬#فروش_آپارتمان_جوادیه 💰قیمت : 720,000,000 تومان 📐 متراژ : 80 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #جوادیه 🌄موقعیت : جنوبی...

دو خوابه / طبقه چهارم

🆔کد پیگیری : 10014710 🏬#فروش_آپارتمان_جوادیه 💰قیمت : 1,710,000,000 تومان 📐 متراژ : 190 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #جوادیه 🌄موقعیت : جنو...

دو خوابه / طبقه اول

🆔کد پیگیری : 10014710 🏬#فروش_آپارتمان_جوادیه 💰قیمت : 900,000,000 تومان 📐 متراژ : 100 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #جوادیه 🌄موقعیت : جنوبی...

دو خوابه / طبقه سوم

🏡کد:5047 🔴آپارتمان فروشی:جوادیه 🔴متراژ:۱۱۰ 🔴سال ساخت:۹۴ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۵ 🔴طبقه:۳ 🔴متری:۸میلیون و۸۰۰ 🔴کل قیمت:۹۷۵میلیون

دو خوابه / طبقه دوم

کد:5029 🔴آپارتمان فروشی:جوادیه 🔴متراژ:۵۸ 🔴سال ساخت:۹۱ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۸ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۷میلیون و۷۰۰ 🔴کل قیمت:۴۵۰میلیون 🔴امکان...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:5026 🔴آپارتمان فروشی:جوادیه 🔴متراژ:۷۶ 🔴سال ساخت:۹۰ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۱۶ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۶میلیون و۵۰۰ 🔴کل قیمت:۵۰۰میلیون 🔴امک...

فروش_زمین_جوادیه 💰 قیمت : 1,176,000,000 تومان 📐مساحت : 205 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #جوادیه 🌄موقعیت : جنوبی