خرید املاک در جاده پلاژ ساری

ارتش
روبه روی پلاژ پردیسان-شهرک ساریا
روبروی قوه قضایی
محدوده پلاژ راه آهن
بر اصلی جاده پلاژ
محدوده جاده پلاژه
روبروی عدالت 4